Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
10/10/2014

SAMCO - Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020

Ngày 4/9/2014 vừa qua, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014. Ban Tổng Giám Đốc Tổng công ty cùng 27 lãnh đạo đơn vị thành viên và các cán bộ phụ trách kế hoạch cùng tham dự

Ngày 4/9/2014 vừa qua, Tổng công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị triển khai chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Ban Tổng Giám Đốc Tổng công ty cùng 27 lãnh đạo đơn vị thành viên và các cán bộ phụ trách kế hoạch cùng tham dự.

 

Bên cạnh việc hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Hội nghị cũng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015.

Phòng Marketing Tổng công ty đã trình bày các yêu cầu và căn cứ xây dựng kế hoạch theo các tài liệu hướng dẫn:

  • Chỉ thị 22/CT – TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 5/8/2014
  • Công văn số 5316/BKHĐT – TH ngày 15/8/2014 của Bộ kế hoạch và đầu tư.
  • Chỉ thị số 20/CT – UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.
  • CV số 4165/UBND – CNN ngày 22/8/2014

 Bà Tăng Thu Lý - GĐ Marketing Tổng công ty trình bày các yêu cầu và căn cứ xây dựng kế hoạch.

A/ Thực hiện NQ ĐH Đảng lần thứ XI và NQ của QH về KH phát triển KTXH 5 năm 2011-2015, trong bối cảnh KT thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các ngành các cấp cả nước nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn để phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, bằng chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 Thủ tướng CP chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty NN triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020.

Trước khi xây dựng KH thì phải đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 gồm 7 đề mục, trong đó nêu kết quả thực hiện chủ trương chính sách nhà nước, các đề án tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực, quá trình và kết quả thực hiện tái cơ cấu trên 3 lĩnh vực: tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu thị trường tài chính; 3 đột phá lớn về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Theo Chỉ thị 22 của Thủ tướng CP phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm 2016 – 2020 tăng 6,5 – 7%/năm. Tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Các mục tiêu, định hướng và giải pháp đảm bảo tính khả thi, sắp xếp thứ tự các mục ưu tiên.

B/ Bằng CV số 5316/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020. (chiếu slice).

Các quan điểm phát triển trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới cần quán triệt

a) Phải đổi mới toàn diện và đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ, huy động cao nhất mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

b) Phải bảo đảm phát triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng; kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu. Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh.

c) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, nhất là trong phân bổ và sử dụng các nguồn lực; đồng thời Nhà nước phải có công cụ điều tiết, chính sách phân phối để bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội.

d) Phải hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội theo pháp luật, phát huy đầy đủ quyền công dân theo Hiến pháp. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Tăng cường dân chủ, trước hết là dân chủ trong hoạt động kinh tế.

đ) Phải phát huy cao nhất nội lực, tạo mọi điều kiện để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng để huy động các nguồn lực bên ngoài và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm lợi ích quốc gia.

Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

a) Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

b) Các văn kiện, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội.

c) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

d) Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015.

đ) Dự báo tình hình kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước trong giai đoạn tới.

e) Các quan điểm phát triển nêu tại điểm 1 trên đây và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của cả nước nêu tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014.

C/ Chỉ thị 20/CT – UBND ngày 25/8/2014 về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH thành phố 5 năm 2016 – 2020:

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm như sau:

“Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH  đóng góp ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, KHCN của đất nước và khu vực ĐNA; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tập trung phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng ổn định, theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần kiểm soát lạm phát, thực hiện tốt các chính sách an sinh XH, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo vệ sực khỏe nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn XH; tăng cường hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế”

Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ  của thành phố:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm 2016 – 2020 đạt từ 9,5% đến 10%/ năm.

Yêu cầu trong đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011 – 2015: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo NQ ĐH  Đảng bộ TP lần thứ IX và NQ HĐND về kế hoạch phát triển KTXH TPHCM 5 năm 2011-2015, các quyết định của UBND TP về kế hoạch hàng năm.

Yêu cầu trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH thành phố 5 năm 2016 – 2020: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo NQ ĐH  Đảng bộ TP lần thứ IX và NQ HĐND về kế hoạch phát triển KTXH TPHCM 5 năm 2016-2020, tầm nhìn 2025. Các mục tiêu định hướng và giải pháp, chính sách trong kế hoạch pt KTXH 2016 – 2020 phải đảm bảo tính khả thi, sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên.

Xuân Điền

Nguồn tin: website Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO)