Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
04/04/2017

Công bố thông tin năm 2017 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 15/8/2017 
1. Bảng cân đối kế giữa niên độ - Mẫu số B01a - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BCH ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BCH ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
4.Bảng thuyết minh báo cáo ...
Các thông tin mới hơn