Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
09/04/2018

Công bố thông tin năm 2018 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 20/06/2018  
- Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo (theo phụ lục V đính kèm)
XEM FILE
- Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 (theo phụ lục VIII đính kèm).Đã được Hội đồng thành viên Công Ty phê duyệt tại văn bản số 05/QĐ-HĐTV ngày 13 tháng 06 năm 2018.
XEM FILE
Số: 28/BC-CBN (26-06-2018)
 
THỰC HIỆN ...
Các thông tin mới hơn