Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
09/04/2018

Công bố thông tin năm 2018 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2018  
 
1.Bảng cân đối giữa niên độ - Mẫu số B01a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
4.Bảng ...
Các thông tin mới hơn