Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/04/2019

Công bố thông tin năm 2019 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN NGÀY 15/08/2019
(Phụ lục IX báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019)
1. Bảng cân đối kế toán.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh.
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
 Xem tổng hợp File
số: 199/CV-CBN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1.Phụ lục V - Báo cáo dánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần ...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn