Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
04/04/2017

Công bố thông tin năm 2017 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/05/2017 
- Bảng cân đối kế - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 
Xem File
- Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
Xem File
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
Xem File
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số ...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn