Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/04/2020

Công bố thông tin năm 2020 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/09/2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của Công ty : Điều 12 (Đính kèm phụ lục III)

Xem FILE

số: 52/CBN-TCLĐTL 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 15/08/2020

1.Phụ lục IV - Báo cáo tài chính sáu (06) biểu số 01 (đính kèm)

Xem FILE

số: 156/CBN-TCLĐTL 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 20/06/2020

1.Phụ lục V - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất

2.Phụ lục VIII - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018

Xem FILE

số: 128/CBN-TCLĐTL

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1.Bảng cân đối kế toán – Mẫu số B01a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BỘ Tài Chính

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 

4.Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc – Mẫu số B09a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính

 Xem tổng hợp File

 

số: 107/CBN-TCLĐTL 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN NGÀY 31/03/2020

 

1. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020.  (xem file đính kèm


2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020. (xem file đính kèm)


3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. (xem file đính kèm)