Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
15/08/2016

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 Download File PDF

BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-1
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-2
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-3
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-4
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-5
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-6
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-7
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-8
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-9
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-10
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-11
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-112
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-13
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-14
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-15
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-16
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-17
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-18
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-19
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-20
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-21
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-22
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-23
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-24
BC-Tai-chinh-06-thang-nam-2016-25