Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/04/2019

Công bố thông tin năm 2019 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1.Bảng cân đối kế toán – Mẫu số B01a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BỘ Tài Chính

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

 

4.Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc – Mẫu số B09a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính

 Xem tổng hợp File

 

số: 107/CBN-TCLĐTL 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN NGÀY 15/08/2019
(Phụ lục IX báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019)

1. Bảng cân đối kế toán.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

 Xem tổng hợp File

 

số: 199/CV-CBN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Phụ lục V - Báo cáo dánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
Xem File

2.Phụ lục VIII - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018  Xem File

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN NGÀY 30/05/2019

1.Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.Xem File 

2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.Xem File 

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.Xem File 

4.Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu số B09a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 của Bộ Tài chính.Xem File 

 

Số:121/CV-CBN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẾN NGÀY 31/03/2019  

1.Công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 (đính kém Phụ lục IV). Xem File

2.Công bố Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp: (đính kèm Phụ lục X). Xem File

3.Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm : (đính kèm Phụ lục VII). Xem File

Số 08/BC-CBN (29/03/2019)