Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
04/04/2017

Công bố thông tin năm 2017 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 15/8/2017 

1. Bảng cân đối kế giữa niên độ - Mẫu số B01a - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BCH ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Báo cáo kết quà hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BCH ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

4.Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu số B09a - DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

 XEM FILE 1  -  XEM FILE 2

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 20/06/2017 

- Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo  (theo phụ lục V đính kèm)  Xem File

- Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (theo phụ lục VIII đính kèm) Xem File

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/05/2017 

- Bảng cân đối kế - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 
Xem File

- Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
Xem File

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
Xem File

- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
Xem File1Xem File2

- Ý kiến kiểm toán
Xem File

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/03/2017 

1.Công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 (đính kèm Phụ lục IV)

2.Công bố Tiền lương, tiền thường của doanh nghiệp (đính kèm Phụ lục X)

3.Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm (đính kèm Phụ lục VII)

Xem file : Xem chi tiết