Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
09/04/2018

Công bố thông tin năm 2018 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2018  

 

1.Bảng cân đối giữa niên độ - Mẫu số B01a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

4.Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu số B09a-DN ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

XEM FILE

Số: 122/CV-CBN (15-08-2018)

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 20/06/2018  

- Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo (theo phụ lục V đính kèm)
XEM FILE

- Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 (theo phụ lục VIII đính kèm).Đã được Hội đồng thành viên Công Ty phê duyệt tại văn bản số 05/QĐ-HĐTV ngày 13 tháng 06 năm 2018.
XEM FILE

Số: 28/BC-CBN (26-06-2018)

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/05/2018  

- Bảng cân đối kế - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 
Xem File

- Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 
Xem File

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 
Xem File

- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 
Xem File 

- Ý kiến kiểm toán
Xem File1  - Xem File2

29-05-2018

 

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/03/2018 

1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Phụ lục IV)

2.Tình hình thực hiện sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VII)

3.Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục X)

Xem file