Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
23/06/2015

Tháng 9 trình cơ chế một cửa tàu thuyền ra vào cảng biển

Trong hai năm tới, Chính phủ chỉ đạo cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (MCQG) tới tất cả các Bộ, ngành và áp dụng với toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan MCQG.

Theo đó, trong tháng 7 năm 2015, các Bộ, cơ quan rà soát và hoàn thành việc đăng ký với Ban Chỉ đạo (thông qua Cơ quan Thường trực) danh mục các TTHC kèm theo lộ trình kết nối Cơ chế MCQG, đảm bảo trong năm 2015 và 2016 tất cả các TTHC được thực hiện Cơ chế MCQG.

Trong quý II năm 2016, các Bộ, đơn vị chưa kết nối Cơ chế MCQG tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công Thương, GTVT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Y tế, Tài nguyên và Môi trường trong tháng 12/2015 hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện Cơ chế MCQG. Trong năm 2015, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để kết nối và thực hiện đầy đủ các TTHC đã đăng ký dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: GTVT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế trong tháng 6 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết TTHC đối với phương tiện vận tải ra vào cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế. Trong tháng 9/2015, hoàn thành việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Cơ chế MCQG đối với phương tiện vận tải ra vào các cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế giai đoạn 2015 - 2017.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trong tháng 12/2015, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế MCQG giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch chi tiết của năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ; trong tháng 8, hoàn thành xây dựng Thông tư hướng dẫn việc thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí và lệ phí thực hiện TTHC trên Cổng thông tin MCQG.

Về triển khai các cam kết với ASEAN, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trong tháng 6 năm 2015 hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình ký Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

Tiến Minh

Nguồn: baogiaothong.vn