Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
12/07/2016

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo và Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức.

 

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo và Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

 Dowload File PDF Tại Đây

19-BC-CBN-16-2
19-BC-CBN-16-3

 

19-BC-CBN-16-4

19-BC-CBN-16-5
19-BC-CBN-16-6
19-BC-CBN-16-7

 

19-BC-CBN-16-8_N

19-BC-CBN-16-9

19-BC-CBN-16-10_N
19-BC-CBN-16-11_N
19-BC-CBN-16-12

19-BC-CBN-16-13

19-BC-CBN-16-14

19-BC-CBN-16-15
19-BC-CBN-16-16
19-BC-CBN-16-17
19-BC-CBN-16-18
19-BC-CBN-16-19