Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
04/04/2016

Báo cáo công bố kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển - Công bố tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp - Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm năm 2016

Báo cáo Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 - Công ty TNHH MTV cảng Bến Nghé

 

Báo cáo Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 - Công ty TNHH MTV cảng Bến Nghé

 1/ Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2016.

2/ Công bố tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

3/ Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới hàng năm